top of page

I. Όροι Χρήσης

 

1. Προοίμιο:

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση (εφεξής “’Όροι Χρήσης”) του διαδικτυακού τόπου www.mindfulness360.net τον οποίο διαχειρίζεται η Proad EOOD - που εδρεύει στην Σόφια, Βουλγαρία (εφεξής “Εταιρία”) και έχει  διαμορφώσει προκειμένου να επικοινωνεί με τους επισκέπτες τoυ ιστοχώρου της που επιθυμούν να ενημερωθούν και να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες της. 

 

2. Προϋποθέσεις Χρήσης:

Οι επισκέπτες/χρήστες  της  Ιστοσελίδας (εφεξής «Χρήστες») οφείλουν να διαβάσουν προσεχτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, πριν από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους αυτής. Σε περίπτωση που ο χρήστης δε συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, οφείλει να απέχει από τη  χρήση των υπηρεσιών της. Οι Όροι Χρήσης  ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (εφεξής «περιεχόμενο») που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχεδία απεικονίσεις, video, ήχους, αρχεία. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν την Ιστοσελίδα  για ενδεχόμενες αλλαγές των Όρων Χρήσης της και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης αυτής.

 

3. Ευθύνη  Χρηστών:

Οι  χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και σε σχέση με αυτήν. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην Εταιρία, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη, που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρία  για την επωμιζόμενη ζημία της.

 

4. Περιορισμός Ευθύνης της Εταιρίας:

Η Εταιρία επιδιώκει με κάθε μέσο την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της Ιστοσελίδας της, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, επάρκεια και διαθεσιμότητα. Η  Εταιρία δεν μπορεί, ωστόσο, να εγγυηθεί σχετικά με την καταλληλότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Σε καμία  περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Εταιρίας για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της Ιστοσελίδας από τη  χρήση αυτής, στην  οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων Όρων Χρήσης. Ομοίως, η Εταιρία  δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers»), μέσω των οποίων το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας τίθεται στη διάθεση των χρηστών της, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Εταιρία δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές από οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων μερών τυχόν  προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήματα:

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η Εταιρία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα, αναφορικά με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και τα αντίγραφα, που δημιουργούνται βάσει αυτού. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους χρήστες της για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές, χωρίς ειδοποίηση, κατά την κρίση της Εταιρίας. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί από τρίτον με ή χωρίς αντάλλαγμα, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, αναδημοσιευθεί, μεταδοθεί ή  διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρίας.

 

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, και κάθε είδους ν.π.ι.δ. ή ν.π.δ.δ., αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των αντίστοιχων  φορέων  και για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκάστοτε δικαιούχου.

 

6. Ανήλικοι χρήστες:

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας, που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο υλικό και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

 

7. Πρόσβαση στις πληροφορίες:

7.1 Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του χρήστη,  παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της Εταιρίας. Η Εταιρία απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της Ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες της το επίπεδο ασφαλείας, που αναφέρεται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η Εταιρία  δεν μπορεί να κοινοποιήσει σε άλλους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της Ιστοσελίδας της, χωρίς πρότερη δική τους  συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης  οδού. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης η -  χωρίς την πρότερη συναίνεσή των χρηστών της Ιστοσελίδας -  συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, τα οποία έχουν προσκομιστεί ηλεκτρονικά.

7.2 Στην περίπτωση συμμετοχής σε ανοιχτά/δωρεάν σεμινάρια online ή διά ζώσης, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση του σεμιναρίου και χρήση του συνόλου ή μέρος του υλικού από την Mindfulness 360 στο Facebook/Youtube/Ιστοσελίδα και άλλου επικοινωνιακού υλικού, εκτός και αν το δηλώσουν εγγράφως μέσω email πριν την έναρξη της δραστηριότητας.

 

8. Cookies:

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του χρήστη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του χρήστης και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του, αλλά καθιστούν την πλοήγησή του στο web ευκολότερη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο, που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

 

9. Διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών:

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διορθωθεί, τροποποιηθεί  ή  διαγραφεί από την Ιστοσελίδα της Εταιρίας μια πληροφορία  που τον αφορά, η Εταιρία θα ενεργήσει έτσι ώστε να γίνει άμεσα η αλλαγή. Για να έχει ο χρήστης  πρόσβαση, να τροποποιήσει  ή να διαγράψει προσωπικά του  δεδομένα, για να αναφέρει προβλήματα αναφορικά με τη χρήση και λειτουργία της Ιστοσελίδας ή προκειμένου να υποβάλλει  οποιοδήποτε ερώτημα,  μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mindfulness360.net Η Εταιρία  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύονται τα προσωπικά  δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας της, αλλά η προστασία των κωδικών πρόσβασής σε αυτήν (όπου προβλέπεται), εξαρτάται και από τους ίδιους τους χρήστες.

 

10. Αποδοχή των διαδικασιών προστασίας του απορρήτου:

Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο για την αυτοδίκαιη και ρητή αποδοχή  της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και των προαναφερόμενων  Όρων  Χρήσης της Ιστοσελίδας.

 

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι:

Οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει να ισχύει αυτοδικαίως, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και των χρηστών της Ιστοσελίδας και δεσμεύει αποκλειστικά αυτούς. Καμία τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές, που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, θα διέπονται από το βουλγαρικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Σόφιας, Βουλγαρία.

 

II. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας www.mindfulness360.net διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους. H Εταιρία δεσμεύεται απέναντι στους χρήστες της ιστοσελίδας για την τήρηση αυτού.

 

Η www.mindfulness360.net και η ProAd EOOD ΔΕΝ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας, παρά μόνο όταν αυτοί της τα παρέχουν με τη θέλησή τους. Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων των χρηστών της ιστοσελίδας γίνεται κατά την εγγραφή τους ως μέλη ή κατά την δήλωση συμμετοχή τους σε υπηρεσίες της Εταιρίας προωθητικές ενέργειες νέων υπηρεσιών, σε διαφημιστικές ενέργειες που υποστηρίζονται από την ίδια και κατά την παροχή ενημέρωσης μέσω e-mail.

Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων των μελών σε καμία περίπτωση:

  • Δεν γίνεται αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης.

  • Δεν παραδίδεται για κανένα λόγο σε τρίτους.

  • Δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε άλλο μέσο πέρα από αυτό που αποθηκεύεται εξαρχής ούτε να αντιγραφεί με ψηφιακό τρόπο από το φυσικό πρόσωπο επεξεργασίας.

 

Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων των μελών χρησιμοποιείται μόνο και αποκλειστικά για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρίας όπως είναι τη διεκπεραίωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων ή δραστηριοτήτων, όπως και για αποστολή ενημερωτικού υλικού όπως προσφορές εκπτώσεων και δημοσίευση εκδηλώσεων της Mindfulness 360 - Κέντρο Ανάπτυξης Ενσυνειδητότητας. Οποιαδήποτε τα μέλη/πελάτες μπορούν να ζητήσουν την διαγραφή του λογαριασμού τους (που περιέχει όλα τα στοιχεία τους) είτε να τα επικαιροποιήσουν ή διαφοροποιήσουν κατά τρόπο που αυτοί αισθάνονται περισσότερο άνετα.

 

Τα μέλη/πελάτες της ιστοσελίδας www.mindfulness360.net με την είσοδό τους σε αυτή, συμφωνούν και ρητά συναινούν στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων με τους παραπάνω τρόπους από την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, τα μέλη/πελάτες μπορούν να αρνηθούν τη χρήση προσωπικών τους στοιχείων είτε μέσω κατάλληλων επιλογών στα σημεία όπου τους ζητούνται στοιχεία, είτε μέσω σχετικής ειδοποίησης της Εταιρίας με σχετικό μήνυμα στο ηλ. ταχυδρομείο: info@mindfulness360.net Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά  δεδομένα των χρηστών, τα οποία οι ίδιοι  παρέχουν εκούσια και με τη συναίνεσή τους, στα πλαίσια της χρήσης της  παρούσας Ιστοσελίδας ή υπηρεσιών της Εταιρίας.

 

Οι πληροφορίες, που παρέχονται από τους χρήστες, χρησιμοποιούνται  για την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία αυτών με την Εταιρία, όπως για να εξυπηρετούνται και να παρέχονται οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες, η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς κα. Η Εταιρία  δε διανέμει σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη, που δεν συνδέεται με την Εταιρία, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή δεδομένο, που αφορά τους χρήστες της Ιστοσελίδας της. Η Εταιρία  μπορεί να διαθέσει λίστες επικοινωνίας σε άλλο οργανισμό ή συνεργάτη όπου θεωρείται αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρίας, την πραγματοποίηση των υπηρεσιών της, αλλά  και άλλων δράσεων αυτής.

 

Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας της, από απώλεια ή από οποιασδήποτε μορφής παράνομη επεξεργασία, όπως αναλυτικά περιγράφεται.

bottom of page